Persoonlijke Kampioenschappen

In het onderstaande bestand vind je belangrijke informatie en regels inzake de persoonlijke kampioenschappen vanaf seizoen 2018-2019

 

Revisie: 15 augustus 2018

 

 

 

Persoonlijke Kampioenschappen

 

 

 

 1. Algemeen voorwoord

 2. Wedstrijdkalender

 3. Aanmelding lokaliteiten

 4. Inschrijving spelers

 5. Wedstrijdreglement district West Brabant

   

   

   

  A. Algemeen voorwoord

   

  Zoals bij de meeste biljarters bekend, bestaat er naast de teamcompetitie, ook de cyclus van de persoonlijke kampioenschappen waar iedereen zich kan meten met zijn klassegenoten. Door deelname aan voorronden kan men zich plaatsen voor een districtsfinale. Vervolgens komt men bij een goed resultaat in de regiofinale. Het uiteindelijke doel is het behalen van het Nederlands Kampioenschap.

   

  Ten behoeve van de persoonlijke kampioenschappen (PK’s) binnen het district West Brabant zijn twee wedstrijdleiders aangesteld, namelijk een wedstrijdleider PK libre / dames en een wedstrijdleider

  PK driebanden / bandstoten. Zij stellen een wedstrijdkalender op voor het district; regelen de lokaliteiten, verwerken de inschrijvingen, enz. Een en ander komt hierna aan bod.

  Hogere klassen, regionale en landelijke finales vallen buiten de verantwoordelijkheid van deze 2 districts-wedstrijdleiders. Deze inschrijvingen e.d. verlopen rechtstreeks via de KNBB. Wel kan het zijn dat er een beroep op de wedstrijdersleiders gedaan wordt voor bijvoorbeeld een prijsuitreiking.

  De wedstrijdleiders wensen u allen prettige en sportieve wedstrijden toe.

   

   

  B. Wedstrijdkalender

   

  Omstreeks feb./mrt. voorafgaand aan het nieuwe PK-seizoen wordt door de landelijke wedstrijdleiders een kalender aangemaakt met daarin alle kampioenschappen. Daarbij worden data aangegeven als sluitingsdatum voor de inschrijving van regiofinales. De gewestelijke wedstrijdleider maakt aan de hand daarvan weer de gewestelijke wedstrijdkalender. En weer aan de hand daarvan wordt de districtskalender vastgesteld. Er worden dan vooraf aan de sluitingsdatum voor regionale inschrijving data gepland, dusdanig dat er steeds voldoende tijd aanwezig is tussen inschrijvingen, voorronden en finales. Ook moeten gepromoveerde spelers in een hogere klasse ingedeeld kunnen worden.

  Dit kan op enig moment wel eens een frictie veroorzaken in te spelen data bij deelname aan verschillende spelsoorten. Wij vragen daar begrip voor.

   

   

  C. Aanmelding lokaliteiten

   

  Zoals tot op heden gebruikelijk kunnen lokaliteiten aangemeld worden voor de organisatie van districts-, regionale en landelijke finales. Landelijke finales worden meestal aangewezen op basis van een speciale gelegenheid zoals bijv. een jubileum. Lokaliteiten kunnen zich ook aanmelden voor de voorronden.

  Aanmeldingen zijn geen garantie op het daadwerkelijk mogen organiseren van een PK. De wedstrijdleiders proberen een zo evenwichtig mogelijke indeling te maken, waarbij aan ieders belang gedacht wordt.

  Bij geen of onvoldoende belangstelling zullen de wedstrijdleiders een lokaliteit benaderen en indien nodig aanwijzen.

   

  Ten aanzien voor het mogen organiseren van een PK gelden de volgende punten:

 

 1. Lokaliteithouder en vereniging staan beiden achter de organisatie.

 2. Het aantal voorronden per klasse wordt bepaald door het aantal inschrijvingen.

 3. Voorronden moeten georganiseerd worden binnen de daarvoor aangegeven periode op de kalender.
  De lokaliteithouder en vereniging zijn vrij in het kiezen van de 2 speeldagen.

 4. Districtsfinales vinden in het weekend plaats, te starten op vrijdagavond.
  Afwijkend kan dit zijn voor de tweede klasse bandstoten, hoofdklasse libre en hoofdklasse driebanden (Start op donderdagavond of beginnen op vrijdagmiddag; zie de wedstrijdkalender).

 5. Men mag verwachten dat de biljarts speelklaar zijn en dat er tellijsten e.d. aanwezig zijn.

 6. Bij voorronden en districtsfinales dient te allen tijde een wedstrijdcoördinator aanwezig te zijn.

 7. Bij districtsfinales dienen op vrijdag voldoende tellers en schrijvers van de vereniging aanwezig te zijn en op zaterdag en zondag voldoende schrijvers.
  Het district levert alleen op zaterdag en zondag arbiters (2 x 4 arbiters).

   

  D. Inschrijven spelers

   

  Inschrijven voor PK’s dient te geschieden middels een voor het district beschikbaar inschrijfformulier.

  Het inschrijven dient per spelsoort (libre, driebanden-klein, driebanden-groot, bandstoten, dames) plaats te vinden en voor de inschrijfdatum vermeld op de wedstrijdkalender. Men mag de inschrijving(-en) per e-mail of post aanleveren bij de PK-wedstrijdleider met diens spelsoort.

  Bij meer dan acht deelnemers vinden altijd voorronden plaats; een finale is hooguit met 8 spelers.

   

  Men dient in te schrijven aan de hand van de samengestelde districtsranglijst van het voorgaande seizoen en/of aan de hand van het competitiegemiddelde. Voor het competitiegemiddelde geldt het door de wedstrijdleider competitie afgegeven gemiddelde van het voorgaande seizoen. Bekend zijnde gemiddelden dient men op het inschrijfformulier te vermelden. Het hoogste gemiddelde zal als criterium voor de inschrijving gelden. Indien men geen notie heeft hoe in te schrijven, dan kan men in overleg treden met de betreffende wedstrijdleider.

   

  Hieronder vindt men de codelijst persoonlijke kampioenschappen met de klassen, moyennegrenzen en aantal caramboles zoals opgesteld door de KNBB:

   

 

Code:

Klasse:

Moyennegrenzen:

Aantal caramboles:

001

Driebanden klein 3e klasse

0.250 tot 0.400

20

002

Driebanden klein 2e klasse

0.400 tot 0.550

25

003

Driebanden klein 1e klasse

0.550 tot 0.750

30

004

Driebanden klein hoofdklasse

0.750 tot 1.000

40

005

Driebanden groot 3e klasse

0.300 tot 0.475

20

012

Libre klein 5e klasse *

0.000 tot 1.250

Volgens tabel KNBB.

013

Libre klein 4e klasse

1.250 tot 1.700

55

014

Libre klein 3e klasse

1.700 tot 2.500

70

015

Libre klein 2e klasse

2.500 tot 4.000

90

016

Libre klein 1e klasse

4.000 tot 7.000

120

017

Libre klein hoofdklasse

7.000 tot 11.000

150

021

Bandstoten klein 5e klasse

0.250 tot 1.000

30

022

Bandstoten klein 4e klasse

1.000 tot 1.500

40

023

Bandstoten klein 3e klasse

1.500 tot 2.300

55

024

Bandstoten klein 2e klasse

2.300 tot 3.500

75

031

Libre klein dames 2e klasse **

tot 5.000

Volgens tabel KNBB.

 

 

 

*    Hier geldt het hoogste gemiddelde: aanvangsgemiddelde competitie of PK-ranglijst.

 

**  Hier geldt het hoogste gemiddelde: aanvangsgemiddelde competitie of PK-ranglijst of ranglijst dames libre
tweede klas.

 

 

 

Alle informatie verloopt via de secretaris van een vereniging. Op verzoek wordt een eventuele PK-coördinator van enige vereniging ingelicht. Verder wordt verwezen naar Biljartpoint en de site van het district West-Brabant, alwaar de nodige info te vinden zal zijn.

 

 

 

Betaling van een inschrijving geschiedt achteraf. De secretariaten krijgen dus op een later tijdstip de factuur toegestuurd voor de spelers die hebben ingeschreven voor deelname aan PK’s.

 

 

 

Belangrijk: zodra de voorronden van enig spelsoort worden aangemaakt is een inschrijving definitief en wordt deze meegeteld voor de betaling. Latere afzeggingen brengen daar geen verandering in.

 

 

 

Verdere inschrijvingsbepalingen voor PK’s:

 

 1. Spelers die een bekend gemiddelde hebben, vanuit de laatste twee PK-seizoenen of competitie, worden gezien als officieel (O). Deze vermelding wordt niet aangegeven op de uitnodiging.

 2. Heeft men reeds in één van de 2 voorgaande seizoenen in een betreffende klasse (PK of competitie) gespeeld; dan geldt voor hen bij BS en 3-banden de 10%-regeling en voor het libre de 20%-regeling.
  Dit is alleen van toepassing in het eerste onderdeel van een kampioenschap. Dus dit geldt altijd bij de voorronden. Bij geen voorronden wordt dat bij een rechtstreekse eindstrijd (meestal districtsfinale).

 3. Nieuwe spelers krijgen de aanduiding N.

 4. Nieuw zijn spelers ook, als ze in een periode van 2 biljartseizoenen niet deel genomen hebben aan de competitie of PK’s en in die spelsoort geen competitie hebben gespeeld. Men krijgt dan de aanduiding NO (niet officieel).

 5. Gedegradeerde spelers worden ook als nieuwe speler gezien (aanduiding NO).

 6. Spelers die op eigen verzoek in een hogere klasse willen spelen (dit mede ter beoordeling van de wedstrijdleider), dan waarvoor ze zijn geplaatst, zijn nieuw (NO).

 7. Gepromoveerde spelers bij voorronden (aanduiding UP of P) mogen in hetzelfde seizoen in een hogere klasse aan voorronden deelnemen.

   

   

  E. Wedstrijdreglement district West Brabant

   

  Voor het wedstrijdreglement worden de KNBB-reglementen gehanteerd.

  Alleen in uitzonderling kan een wedstrijdleider na overleg met het bestuur daarvan afwijken.

   

  Hierbij belangrijke punten aangaande de speelvoorwaarden:

 

 1. De betreffende districtswedstrijdleider zal de uitnodiging van spelers voor een voorronde of finale altijd sturen naar de secretaris van een vereniging en op verzoek aan een eventuele PK-coördinator van enige vereniging.

 2. De organisatie van een PK berust bij en is ter verantwoording van de organiserende vereniging.

 3. Afmeldingen dienen te geschieden bij de wedstrijdleider en ook bij de lokaliteit waar gespeeld wordt. Niet afmelden leidt tot een boete conform de lijst ‘Administratieve Heffingen’.

 4. Districtsfinales beginnen op vrijdag om 19.00 uur en er worden 2 speelronden gespeeld. Zaterdag en zondag wordt begonnen om 11.00 uur; er worden resp. 3 en 2 speelronden gespeeld.
  Voor de hoogste klassen beginnen de wedstrijden conform de opgave op de wedstrijdkalender, bijv. op vrijdagmiddag om 14.00 uur. Men streeft er naar om altijd volledige speelronden op een bewuste dag af te ronden. Afwijkingen door omstandigheden worden door wedstrijdcoördinator tijdig aan de spelers medegedeeld.

 5. Vanaf PK-seizoen 2017/18 wordt er in ons district de districtsfinale gespeeld op basis van plaatsing van moyennehoogte, met één uitzondering; clubgenoten gaan eerst tegen elkaar. Men dient volgens het opgegeven programma de spelers te laten spelen. Het verwisselen van een ronde, hoe interessant ook voor een spannende eindstrijd, is niet toegestaan.

 6. Er is geen maximaal beurten verbonden aan de PK’s.

 7. Regels spelers:
  Bij voorronden is de niet-spelende deelnemer verplicht wedstrijden te tellen en/of te schrijven.
  Bedoeling is ook dat de deelnemers aanwezig blijven totdat alle partijen beëindigd zijn.

  Bij finales wordt van een speler verwacht dat hij tot en met de prijsuitreiking aanwezig is.
  Uitzonderingen worden door de wedstrijdcoördinator en/of de wedstrijdleider gemaakt.

 8. Waarderingen en uitslagen:

  1. Gepromoveerde spelers bij voorronden (aanduiding UP of P) kunnen:
   - indien gerechtigd de finale spelen,
   - zich aanmelden voor de voorronden van een hogere klasse,
   - aangeven het volgend seizoen in een hogere klasse deel te nemen.

  2. Het hoogste PK-gemiddelde van het seizoen blijft gelden. Dit betreft alle voorronden en finales.
   Dus een halve degradatie (HD) kan niet na een promotie.

  3. Nieuwe spelers promoveren en degraderen gelijk als ze buiten de gestelde moyennegrenzen spelen.

  4. Directe degradatie (D) kan ook plaatsvinden:
   - als men op verzoek is gepromoveerd (wordt gezien als een nieuwe speler).
   - wanneer men na een minimale onderbreking van 2 seizoenen éénmaal spelend een te laag
     gemiddelde scoort.
   - als het PK-gemiddelde en het competitiegemiddelde beiden onder de ondergrens zijn gekomen
     (geldt alleen voor driebanden en libre).

 9. Berichtgeving wedstrijdverloop.

  Om via onze website voor de geïnteresseerde biljartliefhebber informatie te kunnen verstrekken, vragen we elke wedstrijdleider van een finale een kort verslag te verzorgen over de gespeelde wedstrijden en deze per e-mail te sturen naar onze PR-man Peter van Dongen. Ook foto’s (in jpg-format) van de kampioen en de eerste drie geëindigde spelers zijn gewenst voor onze website.

 10. Uitslagen
  De uitslagen van voorronden en finales dienen binnen 2 dagen door de organiserende vereniging bij de bewuste wedstrijdleider aangeleverd te worden. Dit kan per e-mail. De getekende tellijsten moeten minimaal tot na het spelen van de gewestelijke finale bewaard worden. Op verzoek van de wedstrijdleider moeten de tellijsten aangeleverd worden.

 11. Berichtgeving uitslagen.
  Uitslagen van voorronden en finales worden naar de secretaris van een vereniging gestuurd. Men kan zich via de website van ons district op een later moment vergewissen van de uitslagen.

 12. Op het einde van het seizoen wordt door de wedstrijdleiders een ranglijst opgesteld op basis van de PK-resultaten. Er worden geen hogere competitiegemiddelden in deze lijst meegenomen. De ranglijst wordt op onze website geplaatst om te raadplegen bij een inschrijving voor het komende seizoen.
  Vanaf seizoen 2018/19 is door Biljartpoint een ranglijst beschikbaar met daarop zowel de competitie- als PK-gemiddelden. Deze lijst, met alle spelers op bondsnummer gerangschikt, is op onze website te vinden.

   

   

  De PK-wedstrijdleiders district West-Brabant.

  Kees van der Wegen en Piet de Nijs

 

Download
Regels persoonlijke kampioenschappen aangepast augustus 2018
Regels Persoonlijke Kampioenschappen rev
Adobe Acrobat document 143.0 KB